• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  J A V N I K O N K U R S Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

  12.04.2023.

   

  Na osnovu člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12 ) i člana 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Doboju-Prečišćeni tekst, Osnovni sud u Doboju raspisuje

   

   

  J A V N I   K O N K U R S

  Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

   

   

  1.      DAKTILOGRAF – izvršilaca 1

   

   

  1. Opis poslova radnog mjesta 

   

  ·         Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini,

  ·         radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi,

  ·         prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima,

  ·         odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,

  ·         priprema korespodenciju i dokumentaciju,

  ·         vodi brigu o rasporedu suđenja,

  ·         poziva stranke, svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu,

  ·         sređuje i žurnalizira spise i dostavlja ih pisarnici suda,

  ·         pomaže osoblju pisarnice ukolilo je potrebno, te obavlja ostale poslove po naredbi sudije, sekretar ili predsjednik Suda.

   

   

  2. Opšti uslovi za radno mjesto

   

  ·         da je državljanin BiH

  ·         da ima navršenih 18 godina

  ·         da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  ·         da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima

  ·         da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa

  ·         da se ne vodi krivični postupak.

   

  3. Posebni uslovi za radnom mjesto

   

  ·         završena srednja upravna, ekonomska ili druga srednja škola

  ·         poznavanje rada na računaru

  ·         6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

   

  Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

   

  Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o poznavanju rada na računaru).

   

  Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

   

  Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

   

  Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za prijem u radni odnos kandidata će pismeno pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.).

   

  Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

   

  Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

   

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  slati  na adresu : Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.  

   

  Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

   

   

   

  Broj: 085-0-Su-I-23-000 020                                                                      Predsjednik suda

  Doboj, 4.4.2023.  godine                                                                                Goran Đurić

   

   

                                                         

   

   

   

   

   

  Prikazana vijest je na:
  196 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  J A V N I K O N K U R S Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

  12.04.2023.

   

  Na osnovu člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12 ) i člana 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Doboju-Prečišćeni tekst, Osnovni sud u Doboju raspisuje

   

   

  J A V N I   K O N K U R S

  Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

   

   

  1.      DAKTILOGRAF – izvršilaca 1

   

   

  1. Opis poslova radnog mjesta 

   

  ·         Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini,

  ·         radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi,

  ·         prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima,

  ·         odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,

  ·         priprema korespodenciju i dokumentaciju,

  ·         vodi brigu o rasporedu suđenja,

  ·         poziva stranke, svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni za ročišta prema rasporedu,

  ·         sređuje i žurnalizira spise i dostavlja ih pisarnici suda,

  ·         pomaže osoblju pisarnice ukolilo je potrebno, te obavlja ostale poslove po naredbi sudije, sekretar ili predsjednik Suda.

   

   

  2. Opšti uslovi za radno mjesto

   

  ·         da je državljanin BiH

  ·         da ima navršenih 18 godina

  ·         da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  ·         da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima

  ·         da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa

  ·         da se ne vodi krivični postupak.

   

  3. Posebni uslovi za radnom mjesto

   

  ·         završena srednja upravna, ekonomska ili druga srednja škola

  ·         poznavanje rada na računaru

  ·         6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

   

  Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

   

  Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o poznavanju rada na računaru).

   

  Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

   

  Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Komisiji za sprovođenje postupka izbora radnika originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

   

  Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za prijem u radni odnos kandidata će pismeno pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.).

   

  Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

   

  Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

   

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  slati  na adresu : Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.  

   

  Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

   

   

   

  Broj: 085-0-Su-I-23-000 020                                                                      Predsjednik suda

  Doboj, 4.4.2023.  godine                                                                                Goran Đurić