• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  J A V N I K O N K U R S Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

  20.12.2023.

   

  Na osnovu člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj : 37/12) i člana 11. i 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Doboju-Prečišćeni tekst, Osnovni sud u Doboju raspisuje

   

   

  J A V N I   K O N K U R S

  Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

   

   

  1.      ARHIVAR – izvršilaca 1

   

   

  1. Opis poslova radnog mjesta 

   

  ·         stara se o arhivi suda i redovno i uredno vodi arhivsku knjiga u skladu sa propisima o arhivskoj knjizi

  ·         zaprima i priprema sudske spise za ulaganje u arhivu

  ·         pregleda da li je omot spisa pravilno popunjen, sređuje i razvrstava spise po godinama, priprema omote i ulaže omote u iste

  ·         definiše lokacije arhivskih predmeta postupa po dnevnoj naredbi sudije

  ·         vrši izdvajanje arhivskih spisa predmeta u redovnom postupku prema zahtjevu ovlašćenog organa i nalogu sudije uz uredno potpisane reverse

  ·         izdaje spise iz arhive u redovnom postupku, po nalogu sudije u toku trajanja rasprave

  ·         vodi evidenciju reversa sa pratećom dokumenatacijom o izdatim spisima predmeta iz arhive suda drugim sudovima i organima

  ·         priprema arhivsku građu kojoj je istekao određeni rok za škartiranje, a prema važećem pravilniku

  ·         radi sa strankama samo po odobrenju i nalogu šefa pisarnice

  ·         blagovremeno se stara o obezbjeđenju i stavlja perijedloge za nabavku stalaža i materijala za nabavku arhive

  ·         vodi računa o urednosti prostorija u kojima je smještena arhiva i daje prijedlog šefu pisarnice, predjsedniku suda i sekretaru suda s ciljem unapređenja sigurnosti arhive u tim prostorijama

  ·         obavlja i druge poslove po naredbi predsjedniak suda, sekretara suda i šefa pisarnice.

   

  2. Opšti uslovi za radno mjesto

   

  ·         da je državljanin BiH

  ·         da ima navršenih 18 godina

  ·         da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  ·         da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima

  ·         da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa

  ·         da se ne vodi krivični postupak.

   

  3.Posebni uslovi za radnom mjesto

   

  ·         IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola, gimnazija ili druga srednja škola

  ·         poznavanje rada na računaru

  ·         najmanje 3 (tri) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

   

  Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

   

  Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o poznavanju rada na računaru).

   

  Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

   

  Dokumentacija uz prijavu mora biti ovjerena kopija.

   

  Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za prijem u radni odnos kandidata će pismeno pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.).

   

  Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

   

  Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

   

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  slati  na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.  

   

  Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

   

   

   

  Broj: 085-0-Su-I-23-000 090                                                                      Predsjednik suda

  Doboj, 13.12.2023. godine                                                                              Goran Đurić

   

   

                                                         

   

   

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • Prijavni obrazac
 • 127 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  J A V N I K O N K U R S Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

  20.12.2023.

   

  Na osnovu člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj : 37/12) i člana 11. i 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Doboju-Prečišćeni tekst, Osnovni sud u Doboju raspisuje

   

   

  J A V N I   K O N K U R S

  Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

   

   

  1.      ARHIVAR – izvršilaca 1

   

   

  1. Opis poslova radnog mjesta 

   

  ·         stara se o arhivi suda i redovno i uredno vodi arhivsku knjiga u skladu sa propisima o arhivskoj knjizi

  ·         zaprima i priprema sudske spise za ulaganje u arhivu

  ·         pregleda da li je omot spisa pravilno popunjen, sređuje i razvrstava spise po godinama, priprema omote i ulaže omote u iste

  ·         definiše lokacije arhivskih predmeta postupa po dnevnoj naredbi sudije

  ·         vrši izdvajanje arhivskih spisa predmeta u redovnom postupku prema zahtjevu ovlašćenog organa i nalogu sudije uz uredno potpisane reverse

  ·         izdaje spise iz arhive u redovnom postupku, po nalogu sudije u toku trajanja rasprave

  ·         vodi evidenciju reversa sa pratećom dokumenatacijom o izdatim spisima predmeta iz arhive suda drugim sudovima i organima

  ·         priprema arhivsku građu kojoj je istekao određeni rok za škartiranje, a prema važećem pravilniku

  ·         radi sa strankama samo po odobrenju i nalogu šefa pisarnice

  ·         blagovremeno se stara o obezbjeđenju i stavlja perijedloge za nabavku stalaža i materijala za nabavku arhive

  ·         vodi računa o urednosti prostorija u kojima je smještena arhiva i daje prijedlog šefu pisarnice, predjsedniku suda i sekretaru suda s ciljem unapređenja sigurnosti arhive u tim prostorijama

  ·         obavlja i druge poslove po naredbi predsjedniak suda, sekretara suda i šefa pisarnice.

   

  2. Opšti uslovi za radno mjesto

   

  ·         da je državljanin BiH

  ·         da ima navršenih 18 godina

  ·         da ima opštu zdravstvenu sposobnost

  ·         da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima

  ·         da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa

  ·         da se ne vodi krivični postupak.

   

  3.Posebni uslovi za radnom mjesto

   

  ·         IV stepen stručne spreme, upravna, ekonomska škola, gimnazija ili druga srednja škola

  ·         poznavanje rada na računaru

  ·         najmanje 3 (tri) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

   

  Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

   

  Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o poznavanju rada na računaru).

   

  Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

   

  Dokumentacija uz prijavu mora biti ovjerena kopija.

   

  Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za prijem u radni odnos kandidata će pismeno pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook.).

   

  Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

   

  Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

   

  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova  slati  na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.  

   

  Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

   

   

   

  Broj: 085-0-Su-I-23-000 090                                                                      Predsjednik suda

  Doboj, 13.12.2023. godine                                                                              Goran Đurić