Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Komunikacija elektronskom poštom (e-mail)

02.09.2016.

Komunikacija sa Osnovnim sudom u Doboju ostvarena elektronskom poštom /e-mail/ nema obavezujući karakter i ne smatra se komunikacijom sa sudom u smislu bilo kojeg procesnog propisa (pokretanje postupka, dostavljanje podneska, davanje izjava, izjavljivanje pravnih lijekova i dr.)


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

REGISTRACIJA UDRUŽENJA I FONDACIJA

20.12.2017.

 

REGISTRACIJA UDRUŽENJA I FONDACIJA

Članom 26. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj 52/01 i 41/05), dalje ZUFRS, propisano je da uz prijavu za upis u registar  udruženja ili fondacija, prilaže se:

-          osnivački akt (čl. 11. i 19. ZUFRS-a);

-          statut  udruženja (čl. 12. i 20. ZUFRS-a);

-          spisak članova  organa upravljanja i imena lica  ovlašćenih za zastupanje udruženja ili fondacije.

Član 5. i 6. Pravilnika o jedinstvenom registru udruženja i fondacija Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj 59/01), u daljem tekstu Pravilnik, propisano je da prijava, odnosno zahtjev za upis u registar sadrži podatke o: nazivu, sjedištu, adresi, datum ostnivanja, ciljevima i zadacima, imenima članova organa upravljanja, imenima lica, ovlašćenih za zastupanje i predstavljanje udruženja ili fondacije i potpis predstavnika udruženja ili fondacije, odnosno da uz prijavu za upis u registar  udruženja, odnosno fondacije podnose se u po pet primjeraka: osnivački akt, statut udruženja ili fonadacije, spisak članova organa upravljanja i imena lica ovlaštenih za zatupanje udruženja ili fondacije (spisak osnivača sadrži: ime i prezime, godinu i mjesto rođenja, adresu stanovanja, matični broj i potpis osnivača  udruženja ili fondacije).

Članom 334. i 336. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 58/03, 85/03, 98/04, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13) u vezi člana 2. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 91/14) i člana 25. ZUFRS-a, određeno je da podnesci moraju biti razumljivi i moraju sadržavati sve što je potrebo kako bi se po istima moglo postupati, ako izjava sadrži kakv zahtjev, stranka u podnesku treba da navede činjenice i dokaze na kojima zasniva zahtjev, odnosno ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, sud će podnosiocu podnesak vratiti radi ispravke ili dopune, uz navode šta treba ispraviti ili dopuniti i odrediti rok za ispravku ili dopunu podneska ili ako podnesci ili prilozi nisu podnijeti u dovoljnom broju primjeraka, sud će pozvati podnosioca da ih u određenom roku podnese. Ako podnosilac ne postupi po ovom nalogu, sud će podnesak odbaciti.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći na razgovor kod predsjednika suda?

Predsjednik suda prima stranke svakog prvog ponedeljka u mjesecu u terminu od 10.30 do 12 časova.

Potrebno je da se stranka prethodno najavi tehničkom sekretaru suda na brojeve telefona 053/242-080 i 242/781.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti osim u terminima zakazanih suđenja.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh